Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Windows phone
Giá tham khảo: 5,900,000 vnđ
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 4,990,000 vnđ
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 8,990,000 vnđ
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 2,590,000 vnđ