Hát bài "Hoang Mang" 1 cách "Hoang dại" trong 1 giong ca "Hoang Phế" vậy mà vẫn được hát trên truyền hình thì thật là "Hoang phí" đến độ "Hoang đường"

Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)