công cha như núi thái sơn ,nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra., vắng hơi mẹ mất đi một cái lớn nhất của đời người . cho dù mẹ đã đi xa mà nhiều đêm vần đầm đìa nước mắt , khi mình trưởng thành , thành đạt mẹ không còn nữa , thèm một câu gọi mẹ, chỉ đứng trước nấm mồ mà gọi (mẹ ơi ,mẹ ơi)
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)