Đây mới là sub

Đrơ Ma nông... Kéeeeeeeeeeeetttttttt

Dưa ba cồ hi gia xơ mông ta.... Kon mi mon hây ya giơ mông ta... Kon mi mon tàng tua ơ ray ma... Tsơ my mon lơi ray tơ mon lơi...
Ai rai Tsơn kin sơ bịtch .... Tsơ kơ kin tsơ kít trơ Bợt.... Chơn cua tơ tsơn tơ lợt tơ kơn ma kóm ma tơ lọt... Cua kum tua ây nòi mái..... Nây ta tsơ chớn tsơ kọt.... kân na tsơ kón tơ sai... kân nây kơ tấn tsơ.... Thọt thọt thọt thọt.....

Ai Điu hua ơ chây quẫyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.................
Da mơ nôn da mơ nôn ...... Xón na mô ơ lai 
Da mơ nôn da mơ nôn ...... Kịp ai kan tứng naiiiii
Da mơ nôn da mơ nôn ...... Xón na mô ý lơ
Da mơ nôn tai suy sô ........ cứn nai quố kiu ư rài
............................. á Kiu ơ rài à à..... á Kiu ơ rài à à..... 

Mý dạ hứ mịt ơ ron tsư gen bai.... Chây an gen mi quân lai mi quân đu chai....... Chây an gen. á. trời ơi. ru ren bai.... Thần kinh cơn bai thần kinh bái
Ai rai Tsơn kin sơ bịtch .... Tsơ kơ kin tsơ kít trơ Bợt.... Chơn cua tơ tsơn tơ lợt tơ kơn ma kóm ma tơ lọt... Cua kum tua ây nòi mái..... Nây ta tsơ chớn tsơ kọt.... kân na tsơ kón tơ sai... kân nây kơ tấn tsơ.... Thọt thọt thọt thọt..... Tai tai tai tai... (thọt thọt thọt)..... 
Ai tiếu hua ơ chai quẫy.................. (thọt thọt thọt ....... Á....)
.....
Da mơ nôn da mơ nôn ...... tón na mô qui lai 
Da mơ nôn da mơ nôn ...... Kịp ai kan mứng naiiiii
Da mơ nôn da mơ nôn ...... tón na mô qui lai 
Da mơ nôn tai suy sô ........ cứn nai quố kiu ư rài.......... tai tai tai tai.... thọt thọt thọt thọt.
...
Da mơ nôn mơ non mơ non..... 
Da mơ nôn mơ non mơ non..... 
Da mơ nôn mơ non mơ non.....
tai tai tai tai.... thọt thọt thọt thọt.... tai tai ..... thọt thọt

.....
Da mơ nôn da mơ nôn ...... tón na mô qui lai 
Da mơ nôn da mơ nôn ...... Kịp ai kan mứng naiiiii
Da mơ nôn da mơ nôn ...... tón na mô qui lai 
Da mơ nôn tai suy sô ........ cứn nai
.....
Da mơ nôn da mơ nôn ...... tón na mô qui lai 
Da mơ nôn da mơ nôn ...... Kịp ai kan mứng naiiiii
Da mơ nôn da mơ nôn ...... tón na mô qui lai 
Da mơ nôn tai suy sô ........ cứn nai quố kiu ư rài.......... 
.... Á kiu ư rài.......... Da mơ nôn mơ non mơ non.....
( waiting for me )
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 10-04-2014
Guy hiểm vê cờ!... nhìn ớn tới gièà
Video Hài | 10-04-2014
Người yêu thì không cần...nhưng chó thì phải nuôi ít nhất một con..
Video Hài | 10-04-2014
Tiên nữ với điệu múa thiên nga bên cạnh vườn cao su :v...bố khỉ 2 con phỡn
Video Hài | 10-04-2014
Tính toán sai khoảng cách và sức bật nên ăn hành :)) tội thằng kuz (hay con bé gì đó...