Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Hãng: Xiaomi
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 6,700,000 vnđ