Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 9,490,000 vnđ
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Hãng: Lenovo
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 4,000,000 vnđ